Форма научно-истраживачког рада за штампање у Медицинском подмлатку

УПУТСТВО АУТОРИМА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
Редакције студентског научно-стручног часописа:
Медицински подмладак

Делови рада

 1. Насловна страна
 2. Сажетак са кључним речима (на српском и енглеском језику)
 3. Текст рада
 4. Литература
 5. Прилози
* Обим текста рада не сме да пређе 10 страница тј. 36000 словних места

1. Насловна страна

НАСЛОВ РАДА Фонт: Arial, 18 pt, BOLD
НАЗИВ УСТАНОВЕ Фонт: Arial, 12 pt, BOLD

Насловна страна

2. Сажетак

Сажетак рада треба да садржи највише 250 речи

Сажетак рада се састоји из следећих делова:
 1. Увод
 2. Материјал и методе
 3. Резултати
 4. Закључак
На крају сажетка навести 3-5 кључних речи.

Иста правила важе за сажетак на енглеском језику (Abstract).

Проверити у: Spelling and Grammar (у Word-у у Tools менију)

Реч “Сажетак” написати као: BOLD, ITALIC, велико почетно слово

Текст сажетка написати као: ITALIC, увући сваки нови пасус

Склоп “Кључне речи” написати као: BOLD, ITALIC ; а саме кључне речи, написати као ITALIC.
Сажетак

3. Текст рада

• Рад написан у програму Word for Windows на белом папиру формата А4, са двоструким проредом (double spacing)
• Маргине: 2,5 cm (горња, доња, лева и десна)
• Фонт: Times New Roman, величина слова 12 pt, кодни распоред CP 1250 (Serbian Latin).
• Избегавати употребу Italic и bold слова у тексту
• Увући сваки нови ред на Tab, а не неколико пута на SPACE.
• Размак (Space) се куца иза знакова интерпункције, а не испред.
• Проверити грешке у куцању!

Поглавља:
 • Introduction – Увод
 • Materials and methods – Материјал и методе
 • Results - Резултати
 • Discusion - Дискусија
• Наслови поглавља: BOLD
• Поднаслови: BOLD, ITALIC, увучен ред
 
УВОД - садржи литературне податке о проблему који се у раду обрађује. Преглед познатих чињеница не сме да буде предуг али мора јасно да оправда зашто је предузето истраживање које се радом представља. Наводе се основне хипотезе и циљ рада.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ - детаљно и прецизно описати спроведено посматрање или експеримент.
–   Навести број, старосну доб, пол и друге карактеристике испитаника, уколико се ради о хуманој популацији.
–   Уколико се ради о експерименталним животињама, навести врсту, број, старост, пол и друге карактеристике коришћених животиња.
–   Навести имена метода које су употребљаване у току рада као и тачан назив апарата (модел, произвођач).
–   Код навођења имена лекова, користити генерички назив, а у загради навести регистровано име лека. Поред назива лека навести и дозу и начин апликације (I.m, I.v, per os итд.).
–   Описати статистичке методе коришћене током обраде резултата.
–   Користити мерне јединице SI система.

РЕЗУЛТАТИ – представити их логичним редоследом у тексту, табелама и илустрацијама. Сваки од прилога мора садржати одговарајуће текстуално објашњење, али не треба понављати у тексту све податке приказане у табелама или у илустрацијама. Обухватити и резимирати само значајне налазе.

ДИСКУСИЈА – сачињена је од анализе добијених резултата у поређењу са већ објављеним, познатим резултатима. Избегавати тврдње и закључке које резултати у потпуности не подржавају. Најдужи и најважнији део текста.

4. Литература

•Референце треба нумерисати редоследом којим су први пут наведене у тексту.
•Идентификовати и референце у тексту арапским бројевима у заградама.
•Избегавати коришћење сажетка као референце.
 
Цитирање литературе:
• Чланак из часописа: Naeser MA, Alexander MP, Helm-Estabrooks N. Aphasia with predominantly subcortical lesion sites. Description of three capsular/putaminal aphasia syndromes. Arch Neurol 1982; 39:2-14.
• Монографија: Blume WT, Kaibara M. Atlas of adult electro-encephalography. New York: Raven Press, 1994.
• Поглавље књиге: Maisch B, Ristic AD, Funck R. Dilated cardiomyopathiesand congestive heart failure. In: Singal PK, Dixon IMC, Kirshenbaum LA,Dhalla NS, editors. Cardiac Remodeling and Failure. Boston-Dordrecht-London: KluwerAcademic Publishers; 2003. p.35-65.
• Књига: Seferovic PM, Spodick DH, Maisch B, editors, Maksimovic R, Ristic AD, asoc. Editors. Pericardiology: Contemporary Answers to Continuing Challenges. Beograd: Nauka;2000.

Ако је у раду наведено више од 6 аутора, навести име прва три аутора и "и сар." или "et al.”.

5. Прилози   

• Сваки прилог се ставља на посебан лист нумерисан у горњем левом углу са: ПРИЛОГ I, ПРИЛОГ II... Не уметати прилоге у поглавље Резултати, нити у неки други део текста.

• Сваки прилог мора да се објасни у тексту рада и да се наведе у загради, нпр. (Графикон 1)

• Уз сваки прилог треба написати кратко текстуално објашњење.

• Назив табеле пише се изнад табеле, а назив графикона, слике итд. пише се испод графикона, слике...

• Табеле и графикони предају се у електронској форми у Excel-у, Origin-у и сл. Не пребацивати их у Word, јер се тиме знатно губи у резолуцији слике. Такође је бескорисно враћати графикон из Word-а поново у Excel.

• Фотографије је најбоље предати у оригиналу, или у .jpeg формату. Не пребацивати фотографије у Word.

Табеле

Табеле су углавном погодније за публиковање у часопису, а графикони за презентацију на конгресу.
Прегледна табела не би требало да садржи више од 6 редова и 6 колона.
Избегавати засенчене површине, различите дебљине линија, различите стилове (Bold, Italic) и сл.
Вертикална структура се лакше прати. Пише се или p<0,05, p<0.01 или *, **. Никад се не пише и једно и друго!

Графикони

• Боје на графикону морају имати јасан међусобни контраст. За . За црно--белу технику штампе, поља различито шрафирати или обојити довољно контрастним нијансама сиве.
•У линијском дијаграму боље је користити дебеле и танке линије него испрекидане и тачкасте линије.
•Највише 6 сектора у дијаграму типа “пите” 
•Не више од три стубића по параметру у стубичастом дијаграму.

Преузмите за више